Geldermalsen heeft een politiek roerige periode achter de rug na de onthulling in Groot-Geldermalsen over de besteding van het behaalde aanbestedingsvoordeel van het MFC/ECG in het artikel “De plukgeheimen van Geldermalsen”!  Jammer genoeg voor politiek Geldermalsen geen reden om in te gaan op de inhoud maar zich te richten op “het lek” binnen de gemeente.

Burgemeester de Vries beloofde 28 april 2015 de raad, onder druk van vragen gesteld door Ed Goossens van Dorpsbelangen,  het lek naar de pers te dichten en de raad op de hoogte te houden van haar vorderingen. Ze meldde al contact met de Officier van Justitie gehad te hebben over een eventuele aangifte en dat het doen hiervan de gebruikelijke procedure was. Vervolgens heeft ze een brief rondgestuurd met de vraag of de klokkenluider zich vrijwillig wilde melden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het door haar gewenste succes. Wat dit betekent zal hieronder duidelijk worden.

De afgelopen weken zijn er allerlei verhalen, halve waarheden en zelfs leugens, de publiciteit  in geslingerd. Geheel volgens de verwachting is het echter nooit tot een aangifte gekomen. Hieronder zullen wij in chronologische volgorde de feiten uit de doeken doen zonder iets over de bron van het artikel openbaar te maken.  Iedereen mag dan vervolgens zelf zijn of haar conclusies trekken.

Alle feiten op een rijtje

15 april 2015 ontvangt GrootGeldermalsen.nl een mail met de geheime informatie. Het was duidelijk dat het hier om serieuze informatie ging waarvan de inhoud ruim voldoende was om hier een aantal vragen over te stellen aan wethouder van Meijgaarden. De wijze waarop de informatie via de procedure binnenkomt is zodanig waterdicht dat het ook voor ons onmogelijk is de afzender te achterhalen. Aanvullend nemen we ook intern alle maatregelen zodat ook de inhoud van de mail niet bekend kan worden.

17 & 18 april 2015 Tijdens het mailcontact met de wethouder hebben wij de conclusie getrokken dat de nota die we hadden ontvangen authentiek was. Wethouder van Meijgaarden bleef echter weigeren de vragen m.b.t. het meerwerk van De Pluk te beantwoorden, ook nu de informatie op straat lag. Hij sprak alleen de hoop uit dat de pers er prudent mee om zou gaan.

Eerlijk gezegd hadden we dit, gezien de wijze waarop dit college de vragen van de raad pleegt te beantwoorden, ook niet anders verwacht. We hebben zelfs een andere wethouder dit jaar nog tegen de raad horen roepen “dat gaat u niets aan”. Dat het dossier De Pluk nog steeds erg gevoelig ligt is duidelijk. Dit bleek ook toen we de persvoorlichter vroegen naar de methodiek die gebruikt werd  voor het project MFC/ECG. Geen antwoord maar slechts een reactie met een hoop onzin waar we niet om hadden gevraagd.  Toen de man hier persoonlijk op aangesproken werd liepen de emoties behoorlijk op.

Grotendeels was het verhaal op dit moment klaar, het wachten was dus op een inhoudelijke reactie van de wethouder. De meeste bedragen waren op dat moment weggelaten, hopende dat er toch een fatsoenlijk antwoord zou komen. De gestelde vragen waren zeker niet allemaal van dien aard dat ze schade aan de gemeente zouden toebrengen en voor vragen over de exploitatie kun je naar onze mening niet naar de stichting verwijzen zoals de wethouder deed. De gemeente is en blijft eindverantwoordelijk over de besteding van het gemeenschapsgeld wat in De Pluk is en wordt gestoken. Het gevolg van deze houding was dat de bedragen alsnog zijn toegevoegd aan het artikel.

27 april 2015 Nadat we een periode niets meer van de gemeente hadden gehoord zijn we deze dag overgegaan tot publicatie.

13 mei 2015 Verbazing alom toen ik deze dag te horen kreeg dat wethouder van Meijgaarden mij 20 april 2015 via de mail had uitgenodigd om na koningsdag te komen praten. U mag van mij aannemen dat wanneer ik deze had ontvangen de publicatie minimaal was uitgesteld tot na dit onderhoud. Ik zal nooit beweren dat hij die mail niet verstuurd heeft maar op het gemeentehuis durft men stellig te beweren dat ik die mail ontvangen moet hebben. Men kan en mag er niet vanuit gaan dat mail altijd aankomt. Om die reden zijn er binnen verschillende mailprogramma’s voorzieningen getroffen als een ontvangst en/of leesbevestiging. Bij de gemeente is deze functionaliteit niet aanwezig, waarschijnlijk door een verouderde Citrix omgeving.

Wij hebben, op de bron van het artikel na, geen geheimen. Nadat wij hebben moeten constateren dat mailwisseling tussen GG wethouder en Burgemeester door hen binnen het gemeentehuis is verspreid vinden wij ook geen probleem met het delen hiervan met de rest van de inwoners van Geldermalsen.

6 mei 2015 Na de publicatie werd, met name binnen Leefbaar Geldermalsen, veelvuldig geïnformeerd naar Het Lek. Het antwoord is altijd geweest dat ik daar niets over kan en wil zeggen. In het artikel Plukgeheimen in Geldermalsen (deel twee) had ik al het één en ander over de risico’s verteld en hoe serieus ik die neem.

Vreemd genoeg bleef met name Teus Verweij vragen naar de bron van het artikel. Gezien de overdreven hoge belangstelling van hem voor de bron van het artikel ben ik mijn mailarchief maar eens gaan doorzoeken. De bevindingen heb ik op papier gedeeld met fractievoorzitter van Leefbaar Geldermalsen Jos Rietbergen zodat hij dit met Joke van Vrouwerff kon bespreken. Het bleek namelijk dat Joke van Vrouwerff de mail van de griffie met de informatie al op 23 februari 2015 aan mij had doorgestuurd, bijna twee maanden voordat ik deze via de site had ontvangen. Op zich was dit nog niet het grootste probleem maar  zij had dit gedaan via de mailbackbone van de gemeente en zou afhankelijk van de instellingen van de mailserver eenvoudig te achterhalen zijn.

Onderzoek naar het lek

26 mei 2015 De verbazing was groot toen we de verklaring van Joke van Vrouwerff tijdens de raadsvergadering hoorde. Het was allemaal de schuld van dat vermaledijde “burgerlid” en partijgenoot die haar vertrouwen had geschonden. Zij verklaarde dat de naam van ondergetekende per ongeluk en door een slip off de email (intypen van namen) bij de geadresseerden terecht zou zijn gekomen. Ze geeft aan dat we binnen de fractie altijd heel strak en consequent zijn in het behandelen van zaken waarop een embargo rust. Ze beweert dat er misbruik is gemaakt van onterecht ontvangen informatie.  Bij punt 4  mededelingen kunt u haar verklaring  zelf beluisteren op de bandopname van de raadsvergadering.

Het zijn allemaal zware beschuldigingen aan het adres van ondergetekende, zeker voor iemand die zichzelf schuldig heeft gemaakt aan schending van de geheimhoudingsplicht en strafrechtelijke vervolging riskeert op grond van artikel 272 Wetboek van Strafrecht, zijnde één jaar gevangenisstraf en een geldboete van de vierde categorie.

Joke is door de burgemeester in het presidium gepresenteerd als zijnde “het lek”. Joke is slordig, naïef en misschien wel een beetje erg dom geweest maar ze heeft dit naar mijn mening niet zien aankomen. Ze zou, niet wetende dat er een publicatie aankomt, de informatie nogmaals gestuurd moeten hebben via de klokkenluidersprocedure op de site. Maar om haar daarvoor nogmaals publiekelijk in de raad aan het kruis te nagelen leek mij te veel van het goede. Voor mij staat vast dat ze gelekt heeft maar ik geloof niet dat zij “het lek” is. mailwisseling tussen GG wethouder en Burgemeester

Burgemeester de Vries heeft, om voor haar moverende redenen, in ruil voor de bekentenis en verklaring van Joke in de raad geen aangifte gedaan voor haar misstap. De burgemeester heeft volgens de beeldvorming gestand gedaan aan haar belofte. Het lek was gedicht. Volgens Joke van Vrouwerff heeft zij onder dwang publiekelijk een bekentenis moeten afleggen, anders zou de burgemeester alsnog aangifte doen. In hoeverre de inhoud van de verklaring vooraf met de burgemeester is afgestemd is bij ons niet bekend.

Het verhaal stopt hier echter niet!

Er is namelijk een geval wat mij wel duidelijk voor de geest is blijven staan. Enerzijds omdat het niet zolang geleden is, anderzijds gezien de situatie voorafgaand aan het voorval zelf.

Maandag 30 maart 2015 was er een besloten bijeenkomst over spoor Tricht. Omdat wij, bij Leefbaar Geldermalsen op maandag normaal overleg hebben, was ik die dag bij Jos toen zij terug kwamen van de vergadering . Dat ik niets over de inhoud van de vergadering zou vernemen was duidelijk. Niet alleen had ik bij de griffier vooraf geïnformeerd en te horen gekregen dat het ging om een besloten bijeenkomst. Dit werd ten overvloede bevestigd toen Jos binnen kwam met de mededeling dat alles geheim was en zij niets mochten zeggen. Iedereen was daarbij aanwezig, ook Joke. Dinsdag 31 maart 2015 is er beroering in de raad over iets wat de wethouder zou hebben gezegd en na een schorsing wordt afgesproken dat de geluidsband van het overleg onder embargo zal worden rondgestuurd. Zondag 12 april 2015 ontvang ik van Joke de link naar de bandopname van het vertrouwelijke overleg. Niets per ongeluk of door een slip off de email, gewoon rechtstreeks en alleen aan mij geadresseerd. Op het herlabelen van de miljoenen bijdrage van de gemeente voor ProRail na de moeite niet waard om te vermelden, tot nu! Het geeft namelijk een bescheiden inkijkje in de wijze van onderhandelen door de gemeente met ProRail.   Over de NS, ProRail en de gemeente gaan we het nog een keer hebben en dan zal deze band zeker aan de orde komen. We zien nu geen redenen meer om dit voor ons te houden.

Verzonden mail audioverslag

Tot slot

Joke heeft dus meerdere malen geheime informatie gedeeld met iemand waarvan ze weet dat deze niet gebonden is aan enige geheimhouding. Iemand, waarvan ze weet dat hij bewust heeft gekozen om niet in commissies te gaan zitten omdat hem dit zou beperken in zijn vrijheid verkregen informatie te publiceren. Iemand die ook altijd duidelijk heeft aangegeven dat wanneer hij informatie krijgt waaruit blijkt dat Leefbaar Geldermalsen een scheve schaats rijdt op dezelfde manier met deze kennis om zal gaan als bij ieder ander.

Joke denkt nu dat hiermee de zaak achter de rug is, haar naam gezuiverd is en ze zelfstandig verder kan als raadslid. Het was immers allemaal de schuld van het burgerlid van Leefbaar Geldermalsen met zijn digitale krantje. Ze vergeet echter dat ze met haar handelen bij verschillende mensen het één en ander heeft losgemaakt.

Leefbaar Geldermalsen begrijpt, dat er staatsrechtelijk weinig te doen is aan het feit dat Joke in de raad zelfstandig verder gaat als  de groep van Vrouwerff. Jos Rietbergen van Leefbaar Geldermalsen heeft echter de burgemeester al gevraagd om haar verantwoordelijkheid te nemen en alsnog aangifte te doen nu blijkt dat Joke niet één maar meerdere malen haar eed heeft geschonden.

Het zal zelden voorkomen dat een officier van Justitie zo’n eenvoudige zaak, met een bekentenis en bewijs van twee voorvallen onder ogen krijgt.

Wordt vervolgd!