klokhuis uitgelicht

Het lijkt wel een bodemloze put. Zo startte Joke van Vrouwerff dinsdag 3 februari 2015 haar betoog in de commissie Samenleving toen het agendapunt over de jaarrekening en het jaarverslag van het Klokhuis aan de orde kwam.

Rob van Veen vroeg wethouder Wiendels hoe het mogelijk was dat de horeca inkoop groter was dan de verkoop? Iemand roept dat er geen  accountant is die deze jaarrekening zal goedkeuren. In strijd met de gemeentewet en wordt het jaarverslag en de jaarrekening vervolgens als vertrouwelijk bestempeld.  Allemaal signalen die een klein onderzoek rechtvaardigen.

Laten we eens beginnen met wat het in stand houden van dit dorpshuis de gemeente kost. Volgens het Nieuwsblad Geldermalsen €30.000 in werkelijkheid is dit €30.437 + €207.566 = €238.003.  Dat is het exploitatietekort en de subsidie ter hoogte van de huur. Wanneer men goed heeft geluisterd heeft wethouder Wiendels dit wel gezegd maar zijn manier van communiceren is al of niet bewust voor de oppervlakkig luisterende toehoorder onduidelijk. Ook de informatienota die de raad heeft ontvangen spreekt van een instandhoudingsbijdrage voor 2013 van €238.002,72. Spijtig dat dit dan weer niemand is opgevallen. Opvallend is dat dit jaar voor het eerst de huur en de subsidie uit de balans zijn gehaald.

Dan hebben we nog de vraag van Rob van Veen. De verklaring van de wethouder is dat dit waarschijnlijk zit in de toegenomen voorraad. De horecaomzet bedroeg in 2013 € 5.789 en de kosten € 7.114. Wanneer we uitgaan van een conservatieve schatting dat de inkoopprijs een derde is van de verkoopprijs en dat de verklaring van wethouder klopt, dan heeft het Klokhuis voldoende voorraad voor de komende 3,7 jaar. Daarnaast boek je de voorraad niet als kosten. Duidelijk dat de wethouder hier het spoor volledig bijster is.

Verder zijn de kosten voor de coördinator door omzetting naar een dienstverband flink  gestegen. Daar waar eerder deze medewerker zelf voor de afdracht van de sociale lasten en belasting moest zorgen is de verplichting hierdoor bij het Klokhuis komen te liggen, een bruto loonsverhoging van ± 40%. Door een aantal raadsleden wordt geopperd dat deze omzetting onder druk van de belastingdienst tot stand is gekomen omdat er sprake is van een gezagsverhouding?? Maar is dit wel zo?  De gegevens van de Kamer van Koophandel leert ons dat de coördinator tot 1-08-2014 tevens als secretaris in het bestuur van de stichting zit en daarmee haar eigen opdrachtgever maar niemand schijnt dit een probleem te vinden.

Het is niet te verklaren dat er voor een jaar lang netto lonen op de balans staan waarvoor  de loonheffing en sociale lasten niet zijn afgedragen en dat een vordering bestaat op de coördinator per eind 2013 van € 34.500.

Verder worden in verhouding hoge kosten opgevoerd voor onder andere administratie- , telefoonkosten, kosten voor onderhoud en kleine aanschaf (€ 36.000,-).

De wethouder heeft misschien geen redenen om te twijfelen aan de bedrijfsvoering, de raad zou dit wel moeten hebben. Wanneer hij blijft volharden in zijn mening zou de raad op zijn minst aan het functioneren van deze wethouder moeten gaan twijfelen. De bovenstaande feiten zouden meer dan voldoende reden moeten zijn om een diepgaand boekhoudkundig onderzoek in te stellen.

U kunt via onderstaande links nalezen wat de gemeente u tot nu toe niet wil laten zien!

  1. De definitieve jaarcijfers 2013 van het Stichting Beheer Kulturhus Beesd
  2. De hierbij horende informatienota van de gemeente Geldermalsen
 

Reactie gemeentebestuur

Het college en de gemeenteraad stellen de jaarstukken van maatschappelijke organisaties niet vast, hoeven deze ook niet goed te keuren maar nemen er uitsluitend kennis van. Het is aan de accountant om de financiële stukken op juistheid en rechtmatigheid te toetsen. Het college gaat hier dan ook niet inhoudelijk op in. De instandhouding van een dorpshuis binnen een lokale gemeenschap is iets waar de gemeente geld voor over heeft. Met betrekking tot ‘Het Klokhuis’ zijn over deze gemeentelijke bijdrage afspraken gemaakt. Deze afspraken omvatten een vaste jaarlijkse instandhoudingsbijdrage (waar een door het stichtingsbestuur aan de gemeente te betalen huur tegenover staat) en daarnaast een variabele exploitatiebijdrage van maximaal € 35.000,–.  Het college deelt de opvatting, dat deze exploitatiebijdrage niet als een vaststaand gegeven mag worden beschouwd, maar dat het stichtingsbestuur van ‘Het Klokhuis’ de morele verplichting heeft te zoeken naar wegen om door het organiseren van inkomsten genererende activiteiten deze bijdrage tot een minimum en liefst tot nul te reduceren. Al meerdere malen hebben het stichtingsbestuur en het college hierover gesproken. Het stichtingsbestuur deelt het gemeentelijke uitgangspunt en werkt er hard aan dit zo snel mogelijk te realiseren.

 

Tot slot:

We hebben het hier dus over 240.000 euro gemeenschapsgeld. Waarvan het gemeentebestuur vindt dat er geen controle voor nodig is.

Voor de beeldvorming:

  1. gisteren konden we nog uit de mond van wethouder van Meygaarden horen dat er voor het MFC “de Pluk” vanaf de start geen exploitatie tekorten te verwachten zijn. Dit buurthuis kost de gemeenschap al een aantal jaar een kwart miljoen.
  2. Dit is het dubbele van het bedrag wat nu de sociaal zwakkeren in Geldermalsen moeten ophoesten als eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp.

Politiek is keuzes maken en je mag je afvragen of dit in Geldermalsen wel goed gaat. Denkt u van niet spreek uw politiek vertegenwoordiger hier dan op aan.