college van B&W Afbeelding 013 webMet regelmaat horen we tegenwoordig wethouders in de raad roepen dat de raad ze voor zaken heeft gemandateerd er onmiddellijk aan toevoegend dat men niet moet zeuren wanneer het betreffende mandaat dan ook daadwerkelijk wordt uitvoert. Vanaf de publieke tribune kun je op dat moment raadsleden elkaar vertwijfeld aan zien kijken. Het is duidelijk dat men geen idee heeft van een mandaat maar er moeite mee hebben dit publiekelijk kenbaar te maken. Het is pijnlijk duidelijk dat veel raadsleden de stukken niet lezen, iets wat een enkel raadslid tijdens de raadsvergadering zelfs ruiterlijk toegeeft.

Ook wij moeten erkennen dat het vaak belachelijk veel is wat een raadslid moet doornemen maar dit is geen excuus. Het is aan de raad zelf aan te geven hoe zij geïnformeerd wenst te worden om haar kader stellende en controlerende taak uit te kunnen voeren.

Het lijkt er nu wel op dat een aantal van hen langzaam wakker wordt. Dit werd duidelijk in de commissie bestuur en middelen bij de bespreking van het industrieterrein Hondsgemet-Noord. Men was bang dat een informatienota als hamerstuk door de raad vastgesteld zou worden en daarmee een abc’tje werd en het college opnieuw een mandaat zou hebben gekregen.

Voor de regelmatige luisteraar was dit enigszins lachwekkend want had het college over het industrieterrein Hondsgemet-Zuid  op 16 december van 2014 al niet een ruim mandaat gekregen?

Om de verkoop van de gronden op Hondsgemet weer op gang te brengen wilde de gemeente Geldermalsen de huidige verkaveling flexibeler maken.

Het college heeft daarvoor de raad gevraagd om onder andere de volgende voorstellen vast te stellen:

  • Voldoen aan de vraag uit de markt naar grotere kavels van 2,5 hectare zodat meer logistieke centra zich kunnen vestigen binnen de Regio Rivierenland. Dit alles was al met de provincie afgestemd zodanig dat er geen toetsing door GS meer behoeft plaats te vinden.
  • Om volumineuze detailhandel mogelijk te maken op Hondsgemet-zuid.
  • In te stemmen met de bestemmingsplanherziening waarmee de gemeente beoogt de benodigde flexibiliteit te verschaffen in verkaveling en de verkeersontsluiting hierop te kunnen afstemmen.

verkeersplan

Dit laatste is wel heel bijzonder omdat met het afstemmen van de verkeersontsluiting de raad met algemene stemmen voor
de zoveelste maal heeft ingestemd met de komst van de 2de Lingebrug.

De bewoners van Geldermalsen (Rijnstraat) en Buurmalsen wordt dus opnieuw een worst voorgehouden. Een al bijna vijftig jaar oude belofte die door politiek Geldermalsen nooit is waargemaakt en door sommige zelfs wordt ontkent dat deze ooit is gedaan.

Duidelijk is dat met de vaststelling van dit mandaat voor de verdere ontwikkeling van Hondsgemet de 7de fase van de Randweg een randvoorde is geworden bij de ontsluiting van Hondsgemet-zuid door de toename van personen-  & zwaar vrachtverkeer.

Maar laat de burger zich niet te gauw verheugen politiek in Geldermalsen is zo veranderlijk als het weer.

Om u een beeld te geven hoe dit werkt en wat de raad heeft vastgesteld voor de liefhebber de stukken behorende bij agendapunt 8 “Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid” van 16 december 2014

De vraag is nu alleen nog lang zal het nog duren voordat de verkoop van de Grond weer op gang komt en of deze raad haar beloftes nakomt?