Geheim-vd-PlukHeeft u dit ook, dat uw wantrouwen richting de politiek toeneemt met al de geheime commissies zoals de GREX en op momenten dat vergaderingen op het gemeentehuis in besloten sfeer worden voortgezet en de publieke tribune wordt schoongeveegd? Wij wel en wees er van overtuigd dat er momenten zijn dat raads- en commissieleden moeite hebben met de eed die zij hebben afgelegd wanneer de meerderheid van de raad weer eens stukken als vertrouwelijk heeft bestempeld.

Of het nu de wachtgelden van ex-wethouders zijn of de herbestemming van het behaalde aanbestedingsvoordeel van € 908.500,- voor het MFC of zoals het nu heet “de Pluk”, ironie kan men de gemeente Geldermalsen niet ontzeggen.

Allereerst moet gezegd worden dat in de raad is vastgesteld dat aanbestedingsvoordelen terug gaan naar de algemene reserves. Dit zou dus ook moeten gelden voor de negen ton die bij de aanbesteding van het, voor Geldermalsen dure, MFC is overgehouden. Herbestemming van deze gelden kan dus alleen maar door de raad worden bepaald en dient het college een voorstel aan de raad voor te leggen. Dit laatste is tot nu toe alleen gedaan voor de zonnepanelen.

In een informatienota van eind februari 2015 die wij in ons bezit hebben meldt het college trots dat in de eerste fase van de bouw het meerwerk beperkt is gebleven.

Men stelt in de nota dat met een gecompliceerd project als dit men altijd met een aantal onvoorziene kosten moet rekenen zo als de oprichting van de beheerstichting en extra inzet van adviseurs maar dat bij het uitblijven van echt grote tegenvallers het aanbestedingsvoordeel grotendeels zou blijven bestaan.

Dan slaat de teneur in de nota om en deelt men mede dat er rekening moet worden gehouden met een aantal meerwerkposten.  Meerwerk waar dus geen mandaat van de raad voor was maar in een politiek Geldermalsens onderonsje van de coalitie in een achterkamertje van het gemeentehuis is besloten. Men wil niet in details treden maar geeft op hoofdlijnen een schatting van de meerwerkkosten waarbij het er sterk op lijkt dat men deze heeft toegeschreven naar het totaal bedrag van het aanbestedingsvoordeel.

 1. Opgedragen meerwerk voor november 2014
  • Zonnepanelen Kosten € 74.522,-
  • meerwerk apotheek Kosten € 46.080,-
  • uitbreiding keukenruimtes MFC Kosten € 23.143,-
 2. Toevoegingen aan programma Ten behoeve van een beter functioneren van het MFC in het algemeen is er een aantal (voorgenomen) programma uitbreidingen. € 100.000,-
  • professionelere keuken voor Grand Café, waardoor beter exploitatiemogelijkheden voor horecadeel
  • Theaterverlichting in grote zaal voor betere verhuur-/ gebruiksmogelijkheden
  • Gebruik van het terrein voor extra parkeerplaatsen 120 i.p.v. 90
 1. Oplossing van de warmte/koude opslag. Bij het boren van de bronnen is gebleken dat deze onvoldoende capaciteit leveren. De klimaatinstallatie in het gebouw is hierdoor onvoldoende. Hiervoor moet op basis van deskundigenadvies een oplossing komen. Een definitief besluit hierover is nog niet genomen. Het bedrag van € 100.000,- is in dit stadium nog een inschatting.
 2. Installatietechnische gebreken in het bestek. Bij het boren van de bronnen is gebleken dat deze onvoldoende capaciteit leveren. De klimaatinstallatie in het gebouw is hierdoor onvoldoende. Hiervoor moet op basis van deskundigenadvies een oplossing komen. Een definitief besluit hierover is nog niet genomen. Het bedrag is in dit stadium nog een inschatting. Kosten € 160.000,-
 3. Wijziging indeling vleugel huisartsenpraktijken. De huisartsenvleugel is bestemd voor drie huisartsenpraktijken. Eén ervan is bestemd voor de praktijk Quadens; de andere twee zijn nog niet verhuurd. Na overleg met het ECG bestuur en de beheerstichting is besloten de wijziging van de artsenvleugel door te voeren, omdat de verhuurbaarheid, ook eventueel voor andere functies, daarmee sterk wordt vergroot. Kosten € 135.000,-
 4. Doorvoeren aanvullende LHV eisen o.b.v. advies adviseur ECG Hierbij moet worden gedacht aan hogere geluidseisen tussen ruimtes en tussen gangen en ruimtes, meer ventilatie in de ruimtes, meer verlichting en ICT aansluitingen etc. Deze wijzigingen zijn een gevolg van onjuiste of incomplete advisering m.b.t. tot het ECG gedeelte. Dit werd duidelijk na een grondige analyse door een bureau dat gespecialiseerd is in medisch vastgoed. Door de vergevorderde bouw zijn de wijzigingen  relatief gezien kostbaar. Kosten € 150.000,-
 5. Extra kosten voor begeleiding. Door de zeer moeizame communicatie met het ECG bestuur, het gebrek aan professionaliteit en de steeds wijzigende wensen en eisen zijn uren van begeleiders en adviseurs flink opgelopen. Dit heeft financiële gevolgen voor de begeleiding van het project. Het bedrag is een inschatting. Kosten € 75.000,-

In totaal wordt hier ons dus voorgerekend dat er voor € 901.216,- aan meerwerk is te verwachten. Het lijkt er verdacht veel op dat met deze opsomming naar een totaalbedrag is toegewerkt wat de aanbesteding aan voordeel heeft opgeleverd.

Wij merken voorlopig op dat:

 • Er 75.000 euro met instemming van de raad aan zonnepanelen is uitgegeven die over dertig jaar worden afgeschreven??
 • Er een probleem met de warmte/koude opslag in het oorspronkelijke plan geconstateerd. De kosten om dit op te lossen bedragen 260.000 euro minus de claim die bij Becks wordt neergelegd. Dit is ons inziens het enige meerwerk.
 • De wethouder spreekt nog altijd over “de beheerstichting” , op de website van de Pluk zien we dat zij zichzelf al een beheer en exploitatiestichting noemen. Dit lijkt een correcter uitgangspunt door de exploitatie van een theater, Grand Café.
 • Deze activiteiten zonder raadsmandaat lijken nu gefinancierd te gaan worden door de toekomstige huurders. Aan de rechtmatigheid hiervan mag worden getwijfeld gezien de gemaakte afspraken
 • Veel van de opgevoerde bedragen niet thuis horen onder de kop meerwerk die voor rekening van de Pluk (lees gemeente) zijn uitgevoerd maar op verzoek en ten laste komen van de toekomstige bewoners.
 • Punt 7 is wel erg vaag en lijkt een vestzak broekzak verhaal er was uiteindelijk nog iets over van de negenhonderdduizend euro van het aanbestedingsvoordeel.

We hebben gezien de gang van zaken gevraagd om het bedrijfsplan van de Pluk maar betwijfelen of dit überhaupt wel bestaat. Net zoals we er ondertussen van overtuigd zijn dat er geen projectplan is voor het ECG/MFC.

We hebben dit natuurlijk voorgelegd aan de wethouder. De reactie was dat zolang de gemeente nog aan de slag is met de aannemers over de afhandeling van de meerkosten en of schade ( Becks) alle informatie m.b.t. meerwerk De Pluk geheim is. Om die reden kon en mocht hij er niets over zeggen. Voor informatie als het bedrijfsplan van de stichting, welke de extra investeringen rechtvaardigt, verwijst hij ons door naar het bestuur van de stichting en zegt hij hier niet over te gaan. Dit is natuurlijk onzin. De wethouder kan de dagelijkse verantwoordelijkheid  voor uitgave van gemeenschapsgelden niet overdragen aan een stichting en zal hier richting de raad verantwoording voor moeten afleggen.

We gaan er met de publicatie van de inhoud van de “geheime nota” van uit de wethouder van dienst te zijn geweest. Hij kan nu in alle openheid verantwoording afleggen aan de raad over de besteding van het behaalde aanbestedingsvoordeel.

Wordt vervolgd!